တနလၤာ, 2018-12-17, 6:15 AM
ဘူးေရမ်က္ရြာေလးမွေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္ Guest | RSS
ပင္မေက်းရြာအုပ္စု | ရြာမွတ္ပံုတင္လုပ္ရန္ | ရြာအတြင္း၀င္ေရာက္ရန္
ရွိခိုးပူေဇာ္

ေတာင္းပန္ခံျခင္း

ရြာ၏အေျခအေန

အြန္လိုင္းရွိေနသူ 1
ဧည့္သည္ 1
ရြာသူ/သား 0

ႏွစ္သစ္ကူးေရာက္မယ့္အခ်ိန္

ရြာေလးကိုလာလည္သူမ်ား
free counters

ရြာအတြင္းလည္ပတ္ေနသူ

မူလအစ » 2012 » ၾသဂုတ္ » 14 » မာန္ေအာင္ကြ်န္း၏မွတ္တမ္း အပိုင္းအစ
10:28 AM
မာန္ေအာင္ကြ်န္း၏မွတ္တမ္း အပိုင္းအစ
http://www.google.co.th/maps/vt/data=Ay5GWBeob_WIPLDYoIWcfVXxvZu9XwJ55OX7Ag,XLek7Z_2N4U0Jz6NntGbCzS-uotm_KI81ouHFZtZz8MgT4QDYxxFHtgF2WTKKQedn0bHigSRcjfFIYAUJWDPU4VeJ8kTDTBqpcvrBGTj_hc_hd3lkz4khsWX9GQlgnB0pboXRDKhKY8O7RUcNEHx8QvGbHvKq-8hplmTule3WpWTk0qR

ထိုကလြဲေသာ္၊ ေျမာက္ဘက္ေခၚထ၊ ထိုေဒသ၌၊ ဤကြ်န္း တိုက္တြင္၊ ေရွးယခင္က၊ အစျပဳေလ၊လြဲဖယ္မေဆာင္၊ ေရွးအေၾကာင္းကား၊ မ်ားလွေထြေထြ၊ ရြာငယ္ ရြာႀကီး၊ သီးသီးျခားျခား၊ လူအမ်ားတို႔၊ မွတ္ေလာ့နာယူ၊ ေရွးကသူတို႔၊ ေနမ်ိဳးအိမ္ေျခ၊ မေရတြက္ေကာင္း၊ ရြာအေပါင္းကား၊ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရြာ၊ တည္ရာဌါန၊ အာဒိစလွ်င္၊ မ်က္ျမင္ၾကြက္ရုပ္၊ တည္လုပ္အိမ္ေျခ၊ ေရတြက္ေခၚၾက၊ ၃၅၀၊ ထြန္းေလခုႏွစ္၊ အျမစ္မူလ၊ အရင္စသည့္၊ ရြာရွင္မည္ကား၊ ေဆးသမားဟု၊ နာမေခၚထူး၊ ငျပားဦးက၊ ၾကင္ထမယား၊ နာမေခၚျပဳ၊ မနန္ဘုက၊ ဖြားျမင္သသူ၊ ငယ္မူနာမည္၊ ေခၚေပပိုင္ပိုင္၊ မီနီခိုင္မွာ၊ ကာမပိုင္ကား၊ ငခ်က္ဖားဟု၊ ျပဳၾကရြာတည္၊ နေလေသာ အခါ၊ ေနေသာခါ ကား၊ ေဆးသမား၏၊ ငျပားဦးညီ၊ အေမြဆိုင္ပိုင္၊ င/သံဒိုင္ေအာက္၊ မ်ားေျမာက္ေခၚ ေကာင္း၊ ေမာင္ထင္ေကာင္းက၊ စ၍ရြာတည္၊ သံတိုင္ရြာဟု ေခၚသတည္း။

အၿမဲထိုအခါ၊ မယားမွာကား၊ နာမေခၚရာ၊ ႏွစ္ျဖာမိဘ၊ ျပည့္၀န္းမတည္း၊ အဖြားေယမွန္၊ သံဒိုင္မယား၊ သားႏွင့္သမီး၊ ငထီးဦးမွာ၊ ကညာႏွမ၊ ေခၚတနာမည္၊ မိပန္းသြယ္ကား၊ စ၍ဆက္ေၾကာင္း၊ တင္ေအာင္သားသမီး၊ တစ္သီးေခၚျမန္း၊ သံဒိုင္သမီးသား၊ မည္နာမကား၊ အမ်ားေခၚၾက၊ ညီမေအာင္စံ၊ ရွိေၾကာင္းမွန္သည္၊ ေလးေထြသားသမီး၊ ပြားႀကီးေသာအခါ၊ ရပ္ရြာစည္ျပန္၊ ၾကက္ပ်ံမက်၊ ရွိျပန္မွလွ်င္၊ ေရွးယခင္မွာ၊ မ်ိဳးစဥ္စာကိုင္၊ ေသခ်ာကူးသား၊ အမ်ိဳးသားတို႔၊ ေရွးအဆိုကို၊ ေကာင္းက်ိဳးလို၍၊ လုပ္ထား ခဲ့သည္၊ က်မ္းလာနိဂံုးမလြဲတည္း။

မာန္ေအာင္ကြ်န္း၌၊ သကၠရာဇ္ ၈၀၀၊ က်ေသာအခါတြင္၊ ယခင္ကလူ၊ ငယ္လူနာမ၊ ရြာကစဖြယ္၊ အထုပ္ကယ္တည္၊ ရြာမည္သာေခၚၾက၊ ကုတ္ကြယ္ရ၏၊ ဆိုၿပီးခဲ့ေသာ္၊ ငေသာ္တည္ရြာ၊ ေခၚပါတစ္ရိုး၊ ကမ္းသီးေတာရြာ၊ သာယာစည္ပင္၊ ဤကျမင္ေသာ္၊ ငညိဳတည္ရြာ၊ မည္သာေခၚတြင္၊ ရြာမင္းျပင္တည္း၊ ညီခင္ေက်ာ္တင္၊ မင္းဆိပ္ျပင္လွ်င္၊ တည္တြင္လုပ္ျငား၊ အမ်ားသိလို၊ မင္းက်ီးညိဳတည့္၊ ရြာတစ္ေတြက၊ စ၍တည္ဟူ၊ ငျဖဴအမတ္၊ တည္လတ္ေသာအခါ၊ စ၍ဆက္လက္၊ မကြ်န္ေမတည္ရြာ၊ ညီညာေခၚတြင္၊ ငါျခင္ဤရြာ၊ ဤကလာေသာ္၊ ကန္းစြန္းေခၚထ၊ လူနာမကား၊ ခ်က္ဖားတည္ရြာ၊ ျဖစ္ေလပါေသာ္၊ ထိုအေခၚေျမာက္၊ အကံေထာက္ကား၊ အမ်ားေခၚ၊ ကံထူးတည္ရြာ၊ ျဖစ္ေလပါ၏၊ ဤကၾကည့္ျပန္၊ သေဘၤာၿခံရြာ၊ တည္လာသသူ၊ အရင္မူလ၊ ငရွင္ေတာလွဟု၊ တည္ျပဳေလပါ၊ စဥ္လာမလြဲ၊ စက္လက္တြဲ၍၊ တည္ခဲ့သည္မွာ၊ ငါရခါသည္၊ ရြာတစ္ေတြက၊ စ၍ဆက္ယူ၊ ေခၚမူတစ္ေၾကာင္း၊ ငေယာင္းဦးတည့္၊ ဤကာလေသာ္၊ ခ်စ္ေဖၚဦးခ်စ္ေထြး၊ မလြဲညီကို၊ တည္ေသာ္ရြာကား၊ နာမေခၚထုတ္၊ စစ္ကဲေတာ္အုပ္၊ ကံဒိုင္းအုပ္ဟု၊ ယခုတြင္ေပ၊ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကေျပာင္းေသာ္၊ ငအုပ္ႀကီးတည္ရြာ၊ ေ၀ါဟာေခၚခ်ဳပ္၊ ဖ်င္ပါးေထာင့္ႏွင့္၊ စ၍ဆက္ယူ၊ ေက်ာက္ဆင္ျဖဴရြာ၊ တည္လာသသူ၊ ငယ္မူနာမ၊ ဦးခ်က္လွႏွင့္၊ ေနာ္ဆက္ေသာညီ၊ အမည္ေခၚတြင္၊ ငထင္တည္ရြာ၊ ေခၚရာပလႅင္၊ ကအီးတြင္ေပ၊ ရြာတည္တသူ၊ ေမာင္ေထြးျဖဴရြာ၊ ေခၚပါမလြဲ၊ ဤက ေရးေသာ္၊ နာမည္ေခၚေပ၊ မၾကြယ္တည္ရြာ၊ ေခၚေလပါမူ၊ ေမာင္သူတည္ရြာ၊ ထိုကလာမူ၊ ေရွးသူေခၚတြင္၊ ငျမင္တည္ရြာ၊ ထိုကလာမူ၊ ေရွးသူေရးထား၊ ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္၊ ရွိလ်က္ထိုခါ၊ ဤတည္းရြာကို၊ တည္လာသသူ၊ အမည္ေခၚျငားေမာင္ဦးထား၊ အစရင္တည္၊ ျဖစ္ေလသည္မွာ၊ ေခ်ာင္းျခားကူးၿပီး၊ တစ္သီးထိုခါ၊ ေတြ႔သည့္ရြာကို၊ ဤလာေသာ္၊ ေတာ္ေတာ္ပဗၺတ၊ နာမေခၚလတ္၊ ျပႆဒ္ေတာင္ေခၚ၊ ဤကေမွ်ာ္ေသာ္၊ ေခၚဆို တစ္ေထာင္၊ အိမ္ရာေတာင္ရြာ၊ တည္လာသသူ၊ ဦးေမာင္လူေခၚ၊ ညီေတာ္ေသာသူ၊ ငခ်က္စရြာ၊ ဤကာလေသာ္၊ ေရွးသူထူေထာင္၊ ငလံုးေတာင္ရြာ၊ ေခၚပါအစ၊ ရြာအိုး၀၊ ေမာင္ေသာ္တည္လာ၊ ဇီးေတာရြာကား၊ ငၾကက္စာ င၀က္စာ၊ ၂ ဦးတို႔သည္၊ တည္လိုထိုခါ၊ ေမာင္ဒင္ရြာကို၊ နဂါးေမာ္ရြာ၊ သံုးခါေခၚေပ၊ ဤကလည္ေသာ္၊ စကုေခၚထ၊ ထိုေဒသ၊ ေျပာင္းၾကြလာသူ၊ ငယ္မူနာမ၊ စိုးလင္းစသည္၊ ဤအမည္ႏွင့္၊ ေနာက္ဆက္နာမည္၊ ေခၚေလသည္၊ ေမာင္ေရႊၾကာေခၚ၊ ထိုသူတည္၍၊ ဤကလာေသာ္၊ အမည္ေခၚပံု၊ ဆိုးလံုတည္ရြာ၊ နာမေခၚေပ၊ ရြာေတာင္ေျပေခၚ၊ ထိုကေမွ်ာ္ေသာ္၊ သစ္ပံုေခၚၾက၊ ထိုေဒသကို၊ အစတည္သူ၊ ဦးဖြားလူဟု၊ ပညတ္ျပဳကာ၊ ဤဌါနကား၊ သြားၾကျပဳကာ၊ ေခၚပါမယြင္း၊ ငကဲခ်ီတြင္း၊ အရွည္တည္ထ၊ သည္နာမကား၊ င၀ပါးဟု၊ ပညတ္ ျပဳ၏။ တစ္ကြဲေခၚမွ၊ ေမွ်ာ္ေတာ္ဦးက်လွ်င္၊ ထိုရြာရွင္ကား၊ ေခၚျငားဘြဲ႔ခ်ီး၊ ေမာင္သံခ်ီးဆို၊ ညီကိုေတာ္သူ၊ ေထြးလွျဖဴတည္၊ ရြာနာမည္လွ်င္၊ ျပားႀကီးတြင္ေလ၊ သြားသည္မွာ ေခ်င္းျခားကူးၿပီး၊ တစ္သီးတည္ရြာ၊ ေရဆိပ္သာႏွင့္၊ ေရွးအထက္က၊ တည္ၾကသည္လူ၊ ငယ္မူနာမ၊ ဦးခ်ိဳလွဟု၊ ေခ်ာင္းျခားကူးျငား၊ ရမ္းၿဗဲသားတို႔၊ တည္လိုေနရာ၊ မည္သညာကား၊ ေစ်းစားခံုတန္၊ အမည္ခံုရြာ၊ ဤကလာေသာ္၊ အေတာ္ေ၀းျခင္း၊ ရြာဘဲအင္းဟု၊ တည္ရင္းအမည္၊ ခ်ီးစားေယက၊ စ၍ဆက္ယူ၊ လူသူခိုင္းျခင္း၊ ရြာဘဲအင္းလြန္၊ မည္တတ္ေခၚထို၊ မင္းက်ီးညိဳသည္၊ ရြာနာမည္ကို၊ အတည္ေခၚလတ္၊ ရြာမင္းရပ္က၊ ေထာက္လွမ္းကလွ်င္၊ ရြာငအင္းႏွင့္၊ ကုန္းခင္က်ေအာင္၊ အေျမာင္လည္းေမြး၊ လူကေလးလူလာက၊ ႏွစ္ရပ္တည္ခါ၊ ရြာသာအမည္၊ တြင္ေလသည္မွာ၊ ငအင္းရြာေခၚရံုး၊ ကုန္းခင္ဆံုးမွ၊ ေရွးကိုက်လည္း၊ ဆိုေဖႀကီးရြာ၊ ဤကလာေသာ္၊ သမားေတာ္ငကုန္း၊ အဆံုးတည္ေသာ္၊ ခါးကုန္းေမာ္ဟု၊ ပညတ္ျပဳထား၊ ထိုကသြားေသာ္၊ အေတာ္ကြာမွဳ၊ ေထာင္သားစုက၊ ညီမမြရာ၊ တစ္ေခၚပါသည္၊ ေခ်င္းေပကူးသြား၊ အမ်ားေခၚေဆာင္၊ ဆင္နားေခ်ာင္ရြာ၊ ဦးစြာတည္သူ၊ ေပၚလွျဖဴႏွင့္၊ ငယ္မူနာမ၊ ေမာင္စိုးျမဟု၊ ဤကရွဳေသာ္၊ ေရွးေခၚသူမ်ား၊ သိၾကားေလာင္မီး၊ တစ္သီးထိုရြာ၊ ထိုသူမွာကား၊ အမ်ားေခၚၾက၊ ဒံုေ၀ဖ၊ သူကနာမည္ ခ်ီးဒံုေ၀၊ ေနာက္က်သည္ရြာ၊ မည္သာေခၚဆန္း၊ ရြာေက်ာက္တန္းႏွယ္၊ ျဖစ္ၾကေလသည္၊ ပ်ိဳ႔စဥ္စာတမ္း တစ္ခန္းတည္း။


ဦးထြန္းျမင့္ (မာန္ေအာင္)
 (LL.B.,D.B.L,D.I.L)
သမိုင္းသုေတသီ၊ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႔ေန စုစည္းတင္ျပသည့္ "မာန္ေအာင္ကြ်န္း၏မွတ္တမ္း” မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ၾကည့္ရႈသူအေရအတြက္: 182 | ေရးသား/တင္ျပသူ: မာန္ေအာင္သားေလး | အမ်ိဳးအမည္: သတင္း, ေဆာင္းပါး | ႏွစ္သက္မႈမွတ္တမ္း: 5.0/1
ေကာ့မင့္စုစုေပါင္း: 0
အမည္
သင့္အီးေမးလ္ကိုထည့္ပါ:
ကုဒ္ေတြကိုမွန္ေအာင္ထည့္ပါ
ဖတ္ေပးပါေနာ္

ရြာျပကၵိန္
«  ၾသဂုတ္ 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

ရြာထဲမွ စာေပမ်ား

ရြာနီခ်င္း ရြာမ်ား
 • က်ေနာ့္လိုဆိုဒ္ေလးလုပ္မယ္
 • Online Desktop
 • Online မွာ Games ဂိမ္းကစာမယ္
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits

 • ရြာအတြင္းရွာရန္
  ေရးထားသမွ်ေလးေတြ

  Copyright MyCorp © 2018 ဘူးေရမ်က္ရြာ |||!!!........ဘူးေရမ်က္ရြာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္......!!!||| Free website builderuCoz